Обучението по математика е свързано с учебната програма за всеки клас. То има за цел да подпомогне ученика да постигне държавно-образователните изисквания по предмета, съобразно индивидуалните потребности и темпо на възприемане и осмисляне на материала.

Цели на обучението по матемтика в V и VI клас:

 • Усвояване на десетични и обикновени дроби и техните свойства. Усвояване на алгоритмите за действия събиране, изваждане, умножение и деление;
 • Усвояване на геометрични понятия (разстояние от точка до права; правоъгълен паралелепипед и куб);
 • Намиране на лице на триъгълник, успоредник и трапец; лице на повърхнина и обем на куб и правоъгълен паралелепипед;
 • Усвояване на понятията многоъгълник/правилен многоъгълник; окръжност, кръг, призма, правилна пирамида, прав кръгов конус; сфера и кълбо;
 • Намиране на лице на повърхнина и обем на изучените тела;
 • Решаване на практични задачи;
 • Усвояване на действията степенуване и на операциите с рационални числа, техните основни свойства и приложения;
 • Формиране на умения за прилагане на знанията за пропорциите в практически задачи;
 • Надграждане на логическите знания на база на конкретното учебно съдържание.

Обучението е насочено към:

 • Затвърждаване и усъвършенстване на знанията и уменията, получени в училище;
 • Надграждане на знанията и уменията спрямо индивидуалните възможности и темпо на всеки ученик;
 • Попълване на пропуски по учебния материал;
 • Оказване на помощ при изпълнение на домашна работа;
 • Подготовка за контролни работи;
 • Получаване на добра основа, върху която да се надгради в следващите класове с цел успешното представяне на учениците на НВО (национално външно оценяване) след VII клас.