Обучението по математика е свързано с учебната програма за всеки клас. То има за цел да подпомогне ученика да постигне държавно-образователните изисквания по предмета, съобразно индивидуалните потребности и темпо на възприемане и осмисляне на материала.

В обучението по математика се включват:

 • Знания за естествените числа, десетична позиционна бройна система;
 • Умения за четене и писане на числата, за броене в прав и обратен ред;
 • Знания за аритметичните действия и умения за извършването им;
 • Свойства на събирането и умножението (разместително, съдружително и разпределително свойство на умножението);
 • Умения за решаване на текстови задачи;
 • Знания за величините (дължина, маса, време, лице, големина на ъгъл) и техните мерни единици;
 • Умения за чертаене и измерване;
 • Умения за действия с именувани числа;
 • Формиране на обща представа за точка, права, крива, начупена линия, ъгъл, триъгълник, квадрат, окръжност, кръг;
 • Умения за намиране на обиколка на геометрична фигура и лице на правоъгълник;
 • Решаване на задачи, развиващи логическото мислене на учениците.

Обучението е насочено към:

 • затвърждаване и усъвършенстване на знанията и уменията по математика;
 • надграждане на знанията и уменията;
 • попълване на пропуски по учебния материал;
 • оказване на помощ при изпълнение на домашната работа;
 • подготовка за контролни работи;
 • подготовка за НВО (Национално външно оценяване) след IV клас.