Обучението по БЕЛ е съобразено с учебната програма за всеки клас. То има за цел да подпомогне ученика да постигне държавно-образователните изисквания по предмета, съобразно индивидуалните потребности и темпо на възприемане и осмисляне на материала.

В V и VI клас упражненията и знанията, които учениците получават, са насочени в голяма степен към тяхното успешно представяне на НВО след 7 клас.

Обучението има за цел формиране на отлична, съответстваща за възрастта функционална грамотност. Важно е учениците да умеят да се изразяват правилно, да разбират и осмислят информацията от различни видове текст, както и да прилагат правилно езиковите норми в устна и писмена реч.