Обучението по български език и литература в VII клас е съобразено с държавно-образователните изисквания. Организирано е на база знанията, които всеки ученик трябва да покрива при завършване на съответния клас и е ориентирано към уменията, които учениците е небходимо да развият, за да се представят успешно на НВО (Националното външно оценяване).

Целите на обучението по БЕЛ в VII клас са:

  • Знания за частите на речта и частите на изречението;
  • Видове прости и сложни изречения;
  • Видове глаголи; наклонение на глагола;
  • Правописни и пунктуационни правила;
  • Познаване на литературните произведения, заложени в програмата;
  • Развиване на умения за писане на преразказ на непознат текст;
  • Умения за работа с непознат текст;
  • Придобиване на тестови умения съобразно теоретичните знания и логиката на тестовете.

За нас е важно седмокласниците да бъдат мотивирани за постигане на високи и удовлетворяващи резултати на предстоящите им изпити.

Обучението е групово или индивидуално.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА VII КЛАС