Формите на заплащане са:

  • годишна;
  • тримесечна;
  • месечна/почасова.

Курсистът (родителят/настойникът) сам избира формата на заплащане в зависимост от предпочитанията си. Занятията се предплащат в съответствие с избраната форма в началото на периода, за който се отнасят.

*В случаите на годишно заплащане е възможно да се уговори по изключение разсрочено плащане на две вноски, като предварително се фиксират датите на внасяне на таксата.